Lid worden

Lid worden van PEK

Dat kan!

Hartelijk dank voor de belangstelling die u toont voor het lidmaatschap van het Platform Edese Kunstenaars (PEK).

Hieronder geven we u informatie, o.a. afkomstig uit de statuten van PEK. Mede aan de hand hiervan kunt u een afweging maken of u zich wilt opgeven om geballoteerd te worden.

PEK wil de belangen van de in de gemeente Ede werkzame en/of wonende (beeldende) kunstenaars behartigen en probeert dit te bereiken door contacten te onderhouden met gemeente, opdrachtgevers en kunstinstellingen. Ook worden initiatieven genomen om kunst te promoten en de onderlinge samenwerking te vergroten. De doelstelling van PEK krijgt dus vorm naar binnen en naar buiten.

Als lid kan men worden toegelaten nadat men schriftelijk een verzoek  bij het bestuur heeft ingediend. Het bestuur beslist over de toelating na bindend advies te hebben gevraagd aan de ballotagecommissie van de vereniging. Na overleg tussen bestuur en betrokkene kan tegen een negatieve beoordeling beroep worden aangetekend bij een ad hoc in te stellen geschillencommissie.

Ieder lid betaalt een contributie van € 50,- per jaar

Procedure van ballotage

Ballotages vinden plaats op afspraak. Een deskundige commissie bestaande uit drie personen uit de vereniging, eventueel aangevuld met deskundigheid van buiten de vereniging, beoordeelt uw werk.

Bij de beoordeling wordt op de volgende punten gelet:

  • uw werk           
  • het verhaal achter het werk, uw motieven, uw ‘drive’
  • de plek die uw kunstenaarschap inneemt in uw leven
  • uw opleiding

Opgeven kan via deze website. Na afloop van de ballotage krijgt u van het bestuur bericht of u tot de vereniging bent toegelaten. 

Als lid kunt u deelnemen in werkgroepen en commissies. Verder kunt u gebruikmaken van alle faciliteiten die geboden worden aan de leden, zoals deelname aan exposities, workshops, coaching, discussieavonden, lezingen enz.

Persoonlijke gegevens

Kunstvakopleiding(en)


Mogelijkheid om meerdere opleidingen in te vullen.

 Ja     Nee
 Ja    Nee
 Ja    Nee
 Ja    Nee

Wat is uw werkterrein?

Karakteristieke van uw werk?

Overige informatie over uw kunstenaarsschap

Wat denkt u dat PEK voor u kan betekenen?

Wat denkt u voor PEK te kunnen betekenen?

Heeft u vragen of opmerkingen?